Sitemenu

maandag 28 mei 2018
content-main-left

Politiek

Nieuws

De drie vergroeningsregels – aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud van blijvend grasland en gewasdiversificatie – zijn ondanks het nieuwe en het complexe ervan, goed nageleefd in Vlaanderen. Dat meldt VILT.

97 procent van de Vlaamse landbouwers voldoet aan de vergroeningsmaatregelen (foto VILT)

Nieuws

Landbouwminister Joke Schauvliege heeft in overleg met de landbouwsector beslist hoe het Europees crisisbudget van 8.235 miljoen wordt verdeeld. De vleesveesector en de varkenssector krijgen evenveel, zijnde elk 3.867.500 euro. 

Een gemiddeld Vlaams zoogkoebedrijf zou 700 euro ontvangen

Nieuws

Bij de start van de bioweek gaf Minister Schauvlige aan dat een amendement op het huidige nieuwe mestdecreet MAP5 is opgenomen voor de biolandbouw 

BioForum voorzitter Kurt Sannen overhandigt minister Schauvliege een bodemstaal van vruchtbare biologische grond ( foto Bioforum Vlaanderen)

Nieuws

Het nieuwe mestdecreet dat in het Vlaamse parlement ter goedkeuring voorligt, is ronduit problematisch voor de biologische landbouw. Dat stelt koepelorganisatie Bioforum Vlaanderen aan de start van de bioweek.

BioForum Vlaanderen pleit voor brongerichte aanpak in plaats van te werken met end-of-pipe-oplossingen

Nieuws

Nog voor de verschillende Europese regeringen zich hebben uitgesproken over het recente voorstel van de commissie om de import en verwerking van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s) voor voeding en diervoeders aan de afzonderlijke EU-landen over te laten, heeft de commissie de markttoegang voor 19 nieuwe ggo's reeds goedgekeurd.

Onder andere nieuw ggo-koolzaad krijgt markttoegang voor verwerking in consumptie en diervoeder.

Nieuws

Woensdag 1 april ondertekenden Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond), Albert Jan Maat (voorzitter LTO) en Joachim Rukwied (voorzitter DBV) de Verklaring van Amsterdam. 

De verklaring van Amsterdam bundelt een gemeenschappelijke visie over internationale en Europese dossiers.

Nieuws

Het nieuwe Vlaamse ontwerpvoorstel van mestactieplan (MAP V) dat tot doel heeft de Europese nitraatdoelstellingen te halen, werd door Europa goedgekeurd. Het openbaar onderzoek in Vlaanderen loopt evenwel nog tot begin mei. Het mestseizoen is al een maand bezig. 

Volg de komende infovergaderingen van uw belangenorganisaties voor volledige informatie omtrent het MAP V

Nieuws

Ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn is de Vlaamse overheid klaar met het ontwerp van een nieuwe mestactieplan (MAP5) voor de periode 2015-2018. 

In MAP 5 wordt het gebruik van compost en stalmest positief gediscrimineerd

Nieuws

De Europese Commissie heeft het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor Nederland goedgekeurd. Het Rijk investeert samen met de provincies en de Europese Commissie ruim 1,2 miljard euro in verdere verduurzaming en innovatie van de agrarische sector en in verbetering van de biodiversiteit.

Nederland stopt geld in een nieuwe regeling die de risico's beperkt wanneer agrariërs met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.

Nieuws

Europa keurt het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Hierdoor komt  670 miljoen euro beschikbaar voor de tweede pijler van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015-2020.

Vlinderbloemigen zoals veldboon krijgen 450 euro hectaresteun gedurende 5 jaar
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Poll

De opslag van CO2 in graslandbodems wint aan belang in Nederland en Vlaanderen. LTO lobbyt voor een subsidieregeling voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Boerenbond bestudeert het idee van een beheersovereenkomst klimaat waarin CO2-opslag een onderdeel zal zijn? Zou u aan de slag gaan met CO2-opslag in de beschikbare bodems van uw bedrijf?
Ja
Ja, maar alleen als het vergoed wordt
Neen
right