Gezondheid

Aantal antibioticadagen daalt met 5,1% in vleeskalversector

antibiotica
Het aantal alarmgebruikers stagneerde in 2022 met 13%

Het aantal dagen antibioticagebruik in de Belgische vleeskalversector daalde in 2022 met 5,1% ten opzichte van 2021.

Hierdoor werpt de verplichte registratie via het Belgische datacollectiesysteem voor vee Sanitel-Med samen met het hanteren van reductiepaden met grenswaarden, haar vruchten af in 2022.

Recorddaling in 2022

Uit dit datacollectiesysteem bleek ook dat de verkoop van antibiotica in 2022 in de diergeneeskunde voor alle diersoorten met een record daalde ten opzichte van 2021: -24,5% voor de totale verkoop, -36% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -55,3% voor colistine.

Naast de drie zeer positieve resultaten was er wel een lichte stijging van 1,1% in de verkoop van de kritische belangrijke antibiotica. Die wordt toegeschreven aan een groter gebruik van fluoroquinolones bij vleeskalveren in 2022. Het aantal alarmgebruikers in dat jaar stagneerde op 13%.

Antibioticumconvenant

De resultaten van antibioticumgebruik en -resistentie in 2022 zijn gunstig. Echter, om antibioticaresistentie verder te laten afnemen, ondertekenden AMCRA, de federale overheid en de sectorpartners een antibioticaconvenant met doelstellingen voor de periode 2021-2024.

Om deze doelstellingen mogelijk te maken, moet volgens AMCRA, de federale overheid en de sectorpartners het accent nog meer komen te liggen op preventie door middel van bioveiligheid, vaccinatie, de kwaliteit van voeding en drinkwater en alternatieven voor antibiotica. Ook vinden zij dat er bijzondere aandacht besteed moet worden aan een goede monitoring van antibioticumresistentie en het achterhalen van factoren die bijdragen aan de evolutie in gevoeligheid en multiresistentie van indicatorbacteriën.

Daarnaast zien AMCRA, de federale overheid en de sectorpartners het verminderen van het aantal alarmgebruikers in alle sectoren als grootste uitdaging. Bijzondere aandacht zal volgens hen moeten blijven gaan naar de kritisch belangrijke antibiotica.