Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

In 2009 werden bij 5 procent van de Vlaamse landbouwers met een aanvraag voor bedrijfstoeslag controles uitgevoerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Een opvallende trend is de aangifte van percelen die niet in aanmerking komen als landbouwperceel.

180 percelen werden om die reden afgekeurd. In de eerste plaats moet een aangegeven perceel een echt landbouwperceel zijn. Bossen, sportterreinen, zandpistes, parken, tuinen, wegbermen en dergelijke zijn dat niet. Zelfs als de landbouwer via een overeenkomst instaat voor het regelmatig onderhoud van dergelijke gronden, mag het nog niet als landbouwgrond beschouwd worden.

Een tweede punt is het onterechte landbouwgebruik van een perceel. Als een perceel (vaak een weide) in de praktijk enkel of hoofdzakelijk dienst doet als opslagruimte, parkeerplaats of voor andere doeleinden, moet de veehouder dit melden in de verzamelaanvraag. Dan kan het perceel geen toeslagrechten krijgen.

Ten slotte komt het regelmatig voor dat landbouwers percelen intekenen zonder dat de werkelijke eigenaar of gebruiker op de hoogte is of toelating geeft om het perceel te gebruiken.

Te smalle percelen

Sinds het wegvallen van de braakpercelen moet een geactiveerd perceel overal minstens 10 meter breed zijn, of 5 meter als er een agromilieumaatregel op het perceel rust. Stukken van percelen die smaller zijn dan deze minimumbreedte duidt de controleur aan als niet-premiegerechtigd. Het gaat vaak om smalle stroken rondom of tussen gebouwen of verbindingsstroken tussen twee percelen. In 2009 werden 88 percelen of gedeelten van percelen als niet premiegerechtigd beschouwd bij controle.

Overaangifte

Als een controleur merkt dat de intekening van een perceel op het fotoplan niet overeenkomt met de werkelijke situatie, zal hij een meting uitvoeren. De meting gebeurt volgens de grenzen van het werkelijk bruikbare perceel. Bij omheind weiland zal steeds op de omheining worden gemeten. Brede hagen, bosjes, sloten, stallen en gebouwen worden afgetrokken van de perceelsoppervlakte, omdat ze niet als nuttige landbouwgrond kunnen beschouwd worden. Overaangifte – dit zijn percelen waarvoor de aangegeven oppervlakte groter was dan de werkelijk opgemeten oppervlakte – is in 2009 in absolute cijfers de meest voorkomende inbreuk.

 

 

 

 

Brede hagen en sloten zijn geen nuttige perceelsoppervlakte
Brede hagen en sloten zijn geen nuttige perceelsoppervlakte
right