Sitemenu

woensdag 27 mei 2020
content-main-left

Nieuws

De Vlaamse Regering voert technische aanpassingen door aan de bepalingen rond derogatie (Mestdecreet). De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden, en niet op bedrijfsniveau.

Deze aanpassing komt er naar aanleiding van een schrijven van de Europese Commissie die de Vlaamse regering wees op een schending van de voorwaarden rond de derogatie. 

Hogere bemestingsnormen bij derogatie

Derogatie is de afwijking op de Europese richtlijn tegen waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Deze afwijking of derogatie laat voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe zonder de totale bemestingsnorm te verhogen. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest op derogatiebedrijven verminderd en kunnen ze op een duurzame manier een groter aandeel van de nutriënten uit dierlijke mest hergebruiken.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nog wel het advies ingewonnen van de Raad van State.     

De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden.
De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven moeten op perceelsniveau nageleefd worden.
right