Sitemenu

donderdag 21 oktober 2021
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie maakte een balans op over de voortgang inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Er komen strengere maatregelen aan in 2022.

Uit de gegevens over de nitraatconcentratie op EU-niveau blijkt dat de grondwaterkwaliteit sinds de vaststelling van de nitraatrichtlijn is verbeterd, maar dat de verdere verbetering ervan sinds 2012 zeer langzaam verloopt. ‘Er zijn meer vérstrekkende maatregelen nodig om de positieve trend te verbeteren,’ concludeert de Commissie.

2027 als stip aan de horizon

Sommige lidstaten moeten daarom dringend extra maatregelen nemen om de doelstellingen van de nitraatrichtlijn (= watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater voorkomen door het gebruik van stikstof in de landbouw te reguleren) te verwezenlijken met name België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië, die het verst verwijderd zijn van deze doelstellingen.

Hoewel er geen termijn is voor het verwezenlijken van de doelstellingen in de nitraatrichtlijn moeten de doelstellingen van de kaderrichtlijn water betreffende een goede ecologische en chemische toestand uiterlijk in 2027 worden bereikt.

Koppeling met Green Deal

De Commissie gaat daarom haar acties ter verbetering van de uitvoering en handhaving van de nitraatrichtlijn versterken om de doelstellingen ervan te behalen. ‘Dit is een voorwaarde om het nutriëntenverlies tegen 2030 met 50 % te verminderen, zoals vastgesteld in het kader van de Europese Green Deal,’  zo staat nog te lezen in haar verslag aan de Raad en het Europese parlement.

België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië moeten aan de bak omdat ze het verst verwijderd zijn van de nitraatdoelstellingen
België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Tsjechië moeten aan de bak omdat ze het verst verwijderd zijn van de nitraatdoelstellingen
right