Stikstof

Vlaanderen heeft stikstofakkoord

stiktofstakging
In maart reden 3000 boeren met de tractor naar Brussel om tegen het stikstofkader te protesteren

De Vlaamse regering, ondersteund door drie parlementsleden uit de meerderheid, heeft een stikstofakkoord bekendgemaakt. Het akkoord bevat maatregelen die de stikstofuitstoot moeten inperken, maar ook voldoende rechtszekerheid moeten bieden voor de landbouwsector. De sector zelf reageert met enige argwaan op het politieke enthousiasme.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) mocht het akkoord kenbaar maken. Volgens de Vlaamse toppoliticus was ‘de Gordiaanse knoop rond stikstof ontward’. Het akkoord moet nog verder uitgewerkt worden en zal met amendementen op het ingediende voorstel van decreet aan het Vlaams Parlement voorgelegd worden. Dit zou nog voor de kerstvakantie gebeuren.

Verschil landbouw/industrie gehandhaafd

Het akkoord handhaaft de ambitie om de stikstofuitstoot tegen 2030 te halveren. Bedrijven zullen dus nog steeds minder moeten uitstoten. Zo blijven de eerder gestelde drempelwaarden voor de impactscore van landbouw (0,025%) en industrie (1%) verschillend. 

Deze grenzen, en met name het verschil ertussen, zullen wel een wetenschappelijke onderbouwing krijgen. Onder deze grenzen hoeft geen individueel passende beoordeling gemaakt te worden. De lijst met rode bedrijven wordt geschrapt. Ook deze bedrijven, net als die die een impactscore boven de 0,025 procent hebben, kunnen een vergunningsaanvraag indienen. Zij dienen wel hun uitstoot sterk in te krimpen. Ook het begrip ‘onvergunbaarheid’ verdwijnt.

Vanaf 2025 extern salderen

Het extern salderen is ook opgenomen in het akkoord. Veehouders kunnen daarbij uitstootrechten van een andere veehouder overnemen. Dit zal mogelijk zijn vanaf 2025 en mits een gunstige, passende beoordeling. Hoe deze invulling moet hebben en hoe ze beoordeeld zal worden, is nog geheel onduidelijk. 

Tot slot wordt de strikte stolp om het Turnhouts Vennengebied wat losgelaten. Eveneens wil de Vlaamse overheid ook de stikstofproblematiek vanaf 2030 anders gaan bekijken. Hiervoor wordt wetenschappelijk onderzoek opgestart en ook zal het gesprek met Europa hiervoor aangegaan worden.

Naar een emissiemodel?

De reactie van Boerenbond over het akkoord is terughoudend over de evoluties in het stikstofdossier. ‘Deze evoluties kunnen enkel maar soelaas brengen als de voorwaarden die hierbij opgelegd worden, realistisch zijn én juridisch correct verankerd worden. We horen het engagement om na 2030 te evolueren van een depositiemodel naar een emissiereductiemodel. Voor ons mag dit liever vandaag dan morgen’, stelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Dezelfde teneur is bij de jongeren van Groene Kring te horen. ‘Er lijken stappen vooruit gezet te zijn, maar we hebben al veel papier gezien waar weinig daden tegenover stonden. We zullen pas tevreden kunnen zijn als we die daden op het terrein zien en perspectief zo echt zichtbaar wordt’, stelt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.