Stikstof

WUR: ‘Milieu niet gebaat bij einde derogatie’

Nederland is afgerekend op effect van droogte op waterkwaliteit
Nederland is afgerekend op effect van droogte op waterkwaliteit

Afbouwen van de derogatie zal naar verwachting een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Het druist bovendien in tegen de klimaatdoelen en kringlooplandbouw.

Alleen de ammoniakemissies zouden iets kunnen dalen. Dit stelt Gerard Velthof van het team Duurzaam Bodemgebruik bij Wageningen Livestock Research.

Haaks op kringlooplandbouw

Velthof verwacht dat afbouwen van de derogatie er toe zal leiden dat grasland deels wordt omgezet in maisland. Omdat een hectare mais minder stikstof opneemt dan een hectare gras zal de nitraatuitspoeling naar het grondwater toenemen. Omzetten van grasland en bouwland leidt waarschijnlijk ook tot minder biodiversiteit. Vervangen van gras door mais in het rantsoen is wel gunstig voor de ammoniakemissie. De onderzoeker wijst ook op het negatieve effect van vervanging van drijfmest door kunstmest. Dat staat haaks op de klimaatdoelen en de ontwikkeling van kringlooplandbouw.

Afgerekend op droogte

Velthof wijst erop dat vanaf de start van de derogatie in 2006 tot 2019 de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater onder percelen ven derogatiebedrijven beneden de nitraatnorm van 50 mg per liter lag. Door de droogte in de afgelopen jaren is de waterkwaliteit echter verslechterd en hierop heeft het nitraatcomité Nederland afgerekend.